Logo Pit

6 januari 2021

Monitoringrapport 2020

Penvoerder SCHUNCK heeft voor Parkstad Limburg in de periode 2017-2020 met Pit Cultuurwijzer uitvoering gegeven aan het ontwikkelingstraject Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK). Daarom delen wij graag met jullie het rapport waarin de resultaten vermeld staan.

Een onderdeel van de CmK overeenkomst vormt de monitoring en evaluatie van het uit te voeren traject. Aan O+A Onderzoek-Advies is gevraagd de monitoring uit te voeren. In dit rapport wordt verslag gedaan van de tweede monitoringronde die is uitgevoerd tussen maart en juli 2020. Allereerst wordt in het kort de opzet en uitwerking van de monitoring besproken. Vervolgens worden de resultaten van de monitoring weergegeven en worden de interviewgegevens gepresenteerd met betrekking tot scholen voor primair onderwijs, scholen voor voortgezet onderwijs, het culturele veld en de gemeenten. Tenslotte worden ook de consequenties van de resultaten van de monitoring gedeeld. Het monitoringrapport lees je hier.