Logo Pit

Aanvraag Co-creatie+

Geen tijd om het formulier volledig in te vullen? Geen zorgen, je kunt de pagina gewoon verlaten. Je gegevens worden bewaard in een cookie voor de volgende keer dat je verder gaat op dit apparaat.

Wanneer een school het proces van De Cultuur Loper heeft doorlopen en in gesprek raakt met een culturele partner over het activiteitenoverzicht, kan het zijn dat er een vraag ligt waarbij een project of activiteit aangepast of nieuw ontwikkeld dient te worden. Op dat moment kan de school (of meerdere scholen) samen met een partner (of meerdere partners) uit het culturele veld een aanvraag doen voor een co-creatie.

Formele gegevensVoorstel voor co-creatie+

Wat is de vraag van de school? Wat gaan jullie doen en wat is de behoefte/scholingsvraag? Wie is de doelgroep?
Op welke manier is er resultaat te zien bij de leerlingen en het team? Hoe wordt de cultuureducatie in de praktijk beter?
Hoe passen de doelen bij de geformuleerde ambities van de school?
Hoe passen de doelen bij de geformuleerde ambities van de school?
Welke doelen bereiken de leerlingen in de co-creatie?
Het creërend vermogen (de leerling kan op eigen wijze vormgeven aan zijn ervaring, waarneming, verbeelding en kennis), het onderzoekend vermogen (de leerling kan vanuit een vraag zichzelf en zijn omgeving leren kennen) & het reflecterend vermogen (de leerling kan terugkijken op eigen ervaringen, deze interpreteren en er betekenis aan geven)
Rol directie school, ICC-er, team, culturele partner. Wie is waar verantwoordelijk voor?

Globale Planning & BUDGET

- Maak een realistische planning. Beschrijf o.a. hoeveel tijd de school in de co-creatie+ kan investeren?

- Hoeveel tijd kan de culturele partner besteden?

- Maak een kostenbegroting van de materialen* en uren

Evaluatie met de betrokken intermediair met behulp van evaluatieformulier in afrondingsfase. Tussenevaluatie is mogelijk indien gewenst. Evaluatie voor de school zelf, en voor kennisdeling voor de KBG
Toevoegen gespecificeerde begroting en urenberaming.
Tijdens de mondelinge toelichting is het niet meer mogelijk om nieuwe of losse documenten toe te voegen die de Klankbordgroep niet heeft kunnen bekijken. Zorg ervoor dat de aanvraag compleet wordt ingediend.

VOORWAARDEN TOT AANVRAAG CO-CREATIE+

 • De aanvraag tot co-creatie+ voldoet aan de richtlijnen die gesteld worden aan Cultuureducatie met Kwaliteit door de overheid.
 • Voor scholen: De training is gericht op professionalisering van het team en een duurzame verandering in jullie cultuuronderwijs.
 • Voor culturele partners: De training levert een bijdrage om beter aan te sluiten bij vragen vanuit scholen op het gebied van cultuureducatie.
 • Het eindresultaat van de co-creatie+ dient direct inzetbaar te zijn in de lespraktijk.
 • De co-creatie+ is altijd gericht op een duurzame verandering in het cultuuronderwijs, dat regionaal en landelijk beschikbaar wordt gesteld. Dit gebeurt binnen de middelen van Pit Cultuurwijzer.
 • De co-creatie+ is afgerond als het project/ de activiteit heeft plaatsgevonden, en de evaluatie met een intermediair is besproken.
 • De intermediair van Pit Cultuurwijzer denkt mee, vergelijkt het idee met bestaande projecten en producten uit het land en begeleidt het proces. Bij een co-creatie+ ligt de verantwoordelijkheid voor het eindproduct zowel bij de school als bij de culturele partner.
 • De aanvrager draagt er zorg voor dat alle deelnemers voldoende tijd en ruimte hebben om in de scholing te investeren. Een realistische urenberaming is hierbij vereist.
 • De deelnemers delen ervaringen, resultaten en voortgang van de co-creatie en deskundigheidsbevordering met de intermediairs. Deze input wordt door de intermediairs gedeeld als good practice voorbeelden om scholen en het culturele veld in Parkstad te inspireren.
 • De klankbordgroep beoordeelt de aanvraag en brengt een advies uit aan de projectleider. De aanvrager ontvangt uiterlijk binnen 14 dagen na de klankbordgroep bijeenkomst de beoordeling.
 • Voor een aanvraag co-creatie en deskundigheidsbevordering is een bedrag van maximaal 6.000,- euro beschikbaar (tot het plafond is bereikt). Maak een realistische begroting. De projectleider stelt het uiteindelijke bedrag vast. Houd er rekening mee dat voor leerlingen tot 18 jaar geen btw van toepassing is.

*Kosten die buiten ontwikkelkosten vallen (materiaalkosten, grafische vormgeving ed.), moeten binnen redelijke proportie (ongeveer 15% van het aangevraagde bedrag) vallen en worden door de klankbordgroep beoordeeld en door de projectleider uiteindelijk wel of niet toegekend.